فارسی 
Rose Bengal Antigen Previous Page

For Brucellosis diagnosis test by rapid agglutination

This Antigen contains killed Brucellaabortus cells with Rose Bengal and used for initial diagnosis of brucellosis

Each box contains 6×10 ml Rose Bengal antigen vials with 2 vials of control positive and negative sera.

Store Rose Bengal Antigen at 2-8?C and in a dark place. The mean shelf life at this condition is 2 years after production date. Do not freeze this product.

cialis dosage 10mg read cialis dosage and side effects
type 2 diabetes and sexuality can diabetic ed be reversed diabetes in males
coupon prescription drug coupons cialis coupon free
viagra viagra viagra
loperamide kopen blog.smartofficecloud.com loperamide kopen
loperamide kopen link loperamide kopen
voltaren wirkstoff idiotygenii.com voltaren resinat
cialis walgreen coupon cialis cialis walgreen coupon
vaniqa cream link vaniqa comprar
paroxetine eg paroxetine fk paroxetine eg
cordarone notice searchengineoptimization-seo.net cordarone vidal
voltaren resinat open voltaren dispers
  Copyright © 2007-2014 Pasteur Institute of IRAN - All rights reserved